Sếp tiếng Anh là gì

Nhân viên thường sử dụng từ “sếp” để chỉ người đứng đầu trong một công ty, trong tiếng Anh, họ thường gọi là “boss.”

Sếp (đọc trại ra của từ chief) tiếng Anh gọi là Boss – chỉ người lãnh đạo, đứng đầu một nhóm người, công ty, tổ chức.

Phiên âm: /bɒs/.

Một số từ đồng nghĩa: Chief, sir, officer, foreman, manager, supervisor, senior, hirer, master, director, brag.

Một số mẫu câu về sếp được sử dụng trong tiếng Anh:

Yes, sir.

(Vâng thưa sếp).

That’s your boss, Mike.

(Đây là sếp của cậu, Mike).

Sir, when did you arrive?

(Khi nào sếp đến vậy ạ?).

Sir, we just got some big news.

(Sếp, chúng ta có tin nóng hổi đây).

I’m the boss man.

(Anh là sếp.).

I’m okay, officer.

(Tôi không sao, thưa sếp).

I don’t want to meet the boss.

(Tôi không muốn gặp ông sếp).

A letter for you, chief.

(Một bức thư cho ngài, sếp).

And I have more good news, sir.

(Tôi có một vài tin tức cho anh, sếp).

Bài viết sếp tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi vinhomescentralparktc.com.

0913.756.339