Thảo luận tiếng Nhật là gì

Thảo luận trong tiếng Nhật được gọi là ‘Soudansuru’ (相談する, そうだんする). Đây là quá trình trao đổi ý kiến, tương tác giữa các bên nhằm làm rõ các quan điểm, chia sẻ quan điểm cá nhân với mọi người.

Thảo luận tiếng Nhật là Soudansuru (相談する, そうだんする). Thảo luận là một cuộc trao đổi, tương tác qua lại với nhau để làm rõ những quan điểm, chia sẻ ý kiến cá nhân hay thể hiện sự không đồng tình với các ý tưởng được trình bày khác.

Quy trình thảo luận là gì? Các bước để ứng dụng việc thảo luận trong hệ thống giáo dục hay ngay cả trong công việc của bạn, cùng tìm hiểu nhé:

1. Tạo một môi trường học tập, làm việc thoải mái.

2. Xác định rõ mục tiêu và mục đích của cuộc thảo luận ngay từ đầu.

3. Truyền tải tầm quan trọng của cuộc thảo luận với mọi người.

4. Lập kế hoạch và chuẩn bị thảo luận.

5. Biết lắng nghe ý kiến đóng góp của người khác và biết cách tiếp thu.

Một số mẫu câu sử dụng từ thảo luận trong tiếng Nhật.

勉強について友達に相談する。

Benkyou ni tsuite tomodachi ni sodansuru.

Thảo luận với bạn bè về việc học tập.

その問題は母と相談します。

Sono mondai wa haha to sodanshimasu.

Về vấn đề này tôi sẽ thảo luận với mẹ.

Bài viết thảo luận tiếng Nhật là gì được tổng hợp bởi vinhomescentralparktc.com.

Trả lời

0913.756.339