Quầy lễ tân Tiếng Anh là gì

Quầy lễ tân trong tiếng Anh được gọi là ‘reception’, phiên âm là rɪˈsep.ʃən. Đây là nơi tiếp đón khách hàng và đóng vai trò như bộ mặt của một công ty hoặc một nhà hàng, khách sạn.

Quầy lễ tân tiếng Anh là reception.

Phiên âm: /rɪˈsep.ʃən/.

Từ vựng tiếng Anh liên quan đến quầy lễ tân:Quầy lễ tân Tiếng Anh là gì

Restaurant /ˈres.trɒnt/: Nhà hàng.

Housekeeper /ˈhaʊsˌkiː.pər/: Phục vụ phòng.

To book: Đặt phòng.

To check out: Trả phòng.

To pay the bill: Thanh toán.

Mẫu câu tiếng Anh liên quan đến quầy lễ tân:

Phone call for you at reception.

Bạn có điện thoại ở quầy lễ tân.

Let me put you at the reception.

Để tôi đưa bạn ra quầy lễ tân.

You put your room fee in this thing and send it out to the front desk.

Cậu bỏ tiền phòng vào đây rồi chuyển nó ra quầy lễ tân.

Claude meet me outside at the back of the service entrance.

Claude ra ngoài gặp tôi sau quầy lễ tân nhé.

Bài viết quầy lễ tân tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi vinhomescentralparktc.com.

Trả lời

0913.756.339