Content writing là gì

Content writing là việc tạo ra nội dung, và cách phát âm tiếng Anh là kənˈtent raɪ.tɪŋ. Việc tạo nội dung xuất hiện rất phổ biến trong nhiều doanh nghiệp và cửa hàng kinh doanh, bao gồm video, bài viết, hình ảnh liên quan đến sản phẩm và dịch vụ.

Content writing là viết nội dung, phiên âm là kənˈtent raɪ.tɪŋ. Viết nội dung mang thông tin có giá trị và hữu ích đối với độc giả, sẽ hấp dẫn và thu hút hơn khi nó được trình bày theo ngữ cảnh và có yếu tố cảm xúc khiến người đọc tham gia tương tác.

Từ vựng tiếng Anh liên quan đến Content writing.

Advertising /æd.və.taɪ.zɪŋ/: Quảng cáo.

Promotion /prəˈməʊ.ʃən/: Quảng bá.

Copyright /kɒp.i.raɪt/: Bản quyền.

Consumer /kənˈsjuːm/: Người tiêu dùng.

Direct marketing /daɪˈrekt mɑː.kɪ.tɪŋ/: Tiếp thị trực tiếp.

Brand awareness /brænd əˈweə.nəs/: Nhận thức thương hiệu.

Information search /ɪn.fə meɪ.ʃən sɜːtʃ/: Tìm kiếm thông tin.

Marketing objective /mɑː.kɪ.tɪŋ əb’dʒek.tɪv/: Mục tiêu tiếp thị.

Communication channel /kəˌmjuː.nɪˈkeɪ.ʃən tʃæn.əl/: Kênh truyền thông.

Exclusive distribution /ɪkˈskluː.sɪv dɪs.trɪˈbjuː.ʃən/: Phân phối độc quyền.

Các bước viết nội dung quảng cáo bằng tiếng Anh.

Define goals for content.

Xác định mục tiêu cho nội dung.

Brainstorm on topics and types of content.

Xác định các chủ đề và các loại nội dung.

Find out potential content opportunities.

Tìm cơ hội nội dung tiềm năng.

Research the top ranked articles in the first page of search.

Nghiên cứu các bài viết đang đứng top trong trang đầu tìm kiếm.

Bài viết content writing là gì được tổng hợp bởi Vinhomescentralparktc.com.

Tìm hiểu thêm:

0913.756.339