Licogi được bán 35% cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược

Theo thông tin từ văn phòng Chính phủ, Thủ tướng vừa phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ-Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng (Licogi).

Theo đó, hình thức cổ phần hóa đối với đơn vị này là bán một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Hiện Licogi có vốn điều lệ 900 tỷ đồng, tương ứng với 90 triệu cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng. 

Cơ cấu sở hữu sau cổ phần hóa được xây dựng như sau: Nhà nước nắm giữ 36 triệu cổ phần (40% vốn điều lệ); Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp 1,168 triệu cổ phần (1,3%); Tổ chức công đoàn 63.000 cổ phần (0,07%); Nhà đầu tư chiến lược 31,5 triệu cổ phần (35%); Đấu giá công khai 21,269 triệu cổ phần (23,63%).

Việc đưa ra mức giá khởi điểm ban đầu được Thủ tướng ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng thực hiện. Ngoài ra, Thủ tướng cũng giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược bảo đảm đúng theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và quy định pháp luật liên quan.

Thi Hà

Trả lời

0913.756.339