PetroVietnam bị hạn chế đầu tư tài chính, địa ốc

Nghị định quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) vừa được Chính phủ ban hành. Theo đó, Công ty mẹ được quyền sử dụng vốn, tài sản thuộc quyền quản lý của mình để đầu tư ra ngoài Công ty mẹ. Việc sử dụng tài sản có liên quan đến đất đai để đầu tư phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

Các hình thức đầu tư ra ngoài Công ty mẹ cũng được nêu rõ tại Nghị định, gồm: Đầu tư thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; góp vốn để thành lập công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, công ty liên doanh, công ty liên kết; góp vốn vào các Hợp đồng hợp tác kinh doanh không hình thành pháp nhân mới; mua cổ phần hoặc góp vốn tại các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty liên doanh, công ty hợp danh; mua lại một công ty khác; mua công trái, trái phiếu để hưởng lãi và các hình thức đầu tư khác.

pt-9924-1421419367.jpg

Trụ sở công ty mẹ Petrovietnam tại Hà Nội

Đặc biệt, Chính phủ yêu cầu Công ty mẹ không được góp vốn vào doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hoặc đầu tư các dự án bất động sản, không được góp vốn, mua cổ phần tại ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán hoặc công ty đầu tư chứng khoán, trừ những trường hợp đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng.

Đối với khoản vốn đã góp, đầu tư tại các lĩnh vực nêu trên không thuộc trường hợp được Thủ tướng cho phép đầu tư, Công ty mẹ có trách nhiệm lập phương án cơ cấu lại, thoái hết số vốn đã đầu tư theo quy định.

Công ty mẹ cũng không được đầu tư hoặc góp vốn mua cổ phần của các doanh nghiệp khác mà người quản lý, điều hành hoặc người sở hữu chính của doanh nghiệp.

Nghị định nhấn mạnh, mọi biến động về tăng, giảm vốn chủ sở hữu, Petrovietnam phải báo cáo chủ sở hữu và cơ quan tài chính để theo dõi, giám sát. Định kỳ 6 tháng, hàng năm doanh nghiệp phải đánh giá hiệu quả sử dụng vốn thông qua chỉ tiêu mức độ bảo toàn vốn theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Liên quan đến vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, quy định cho phép Công ty mẹ được huy động theo hình thức: phát hành trái phiếu, vay vốn của tổ chức tín dụng và các tổ chức tài chính khác, của cá nhân, tổ chức ngoài doanh nghiệp; vay vốn của người lao động và các hình thức huy động vốn khác. Việc huy động này thực hiện theo nguyên tắc tự chịu trách nhiệm hoàn trả, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn huy động, không được làm thay đổi hình thức sở hữu của Công ty mẹ.

Theo Nghị định, thẩm quyền phê duyệt hợp đồng vay vốn được thực hiện như sau: Hội đồng thành viên quyết định hợp đồng vay vốn có giá trị đến dưới 30% vốn điều lệ trên cơ sở đảm bảo hệ số an toàn nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu. Trường hợp Công ty mẹ có tổng nhu cầu huy động vốn vượt mức thì phải báo cáo Bộ chủ quản để cơ quan này thông báo với Bộ Tài chính giám sát. 

Chí Hiếu

Trả lời

0913.756.339