Thứ trưởng Giao thông xin lỗi về nhầm lẫn 2 tỷ USD