Bài viết

Mua nhà, bấm bụng “nhả” tiền chênh

Khi được hỏi, nếu người mua muốn thỏa thuận…