Bài viết

Ở khu nhà tập thể trong lòng Hà Nội vừa đi vệ sinh vừa... đội nón

Qua quan sát của phóng viên, các dầm chịu lực tầng…