Bài viết

Tập đoàn của “bầu” Thắng nợ hơn 126 tỷ đồng tiền thuế

. Với số nợ này, không chỉ đứng đầu danh sách…