Bài viết

Thiết kế sân bay Quảng Ninh nhầm số liệu sân bay Phan Thiết

Liên danh Tổng công ty Cảng hàng không Hàn Quốc - Công ty TNHH Joinus - Công ty TNHH Posco E&C là đơn vị đầu tư đầu tiên đã có văn bản xin không tiếp tục nghiên cứu và triển khai dự án gửi UBND,…