Bài viết

“Quan chức, công chức ngoại tỉnh mua nhà ở Hà Nội rất nhiều”

Chu kỳ hàng năm thị trường chỉ tốt trong những tháng đầu năm, còn những tháng giữa năm thường trầm, còn đến cuối năm này và đến đầu năm 2016, thị trường sẽ tốt hơn thời điểm hiện…