Bài viết

46 Ý TƯỞNG THIẾT KẾ PHÒNG KHÁCH Ở GIỮA THẾ KỶ HIỆN ĐẠI

Cụ thể, bếp galley đã bị cắt bỏ khỏi phần còn lại của căn hộ, không phải là một sự phù hợp tuyệt vời cho cách mà mọi người sống bây giờ. Đôi khi mọi người nghĩ rằng nếu họ có…