Bài viết

Mỹ: Đồng nhân dân tệ chưa đủ điều kiện vào giỏ tiền tệ IMF

Quyền rút vốn đặc biệt là loại tiền tệ được Quỹ Tiền tệ quốc tế tạo ra vào năm 1969, đóng vai trò là một bộ phận trong dự trữ quốc tế của các nước thành viên. Tuy nhiên, nó chỉ…