Bài viết

Lấp rạch làm dự án

Trong đó, quy định nghiêm cấm mọi hành vi lấn chiếm,…

Lấp rạch làm dự án

Theo quy hoạch, con rạch này có chức năng thoát nước…