Bài viết

Cảng hành khách Quốc tế Phú Quốc được thực hiện theo hợp đồng BOT

Cảng hành khách Quốc tế Phú Quốc được thực hiện theo Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) có sự hỗ trợ của ngân sách Nhà nước. Cảng hành khách Quốc tế Phú Quốc được thực…