Bài viết

Ngân hàng 'chùn bước' giảm lãi vay

Về khả năng giảm lãi suất, theo bà Vân thực ra…