Bài viết

Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam: Dòng tiền đổ mạnh vào bất động sản

. Còn theo ông Nguyễn Trần Nam, mặc dù thị trường…

Phải kiểm soát dòng tiền vào bất động sản

. Tuy nhiên, để tín dụng không tập trung quá lớn…