Bài viết

Đồng phục hoá đô thị

Tại sao bây giờ chúng ta thấy đầy rẫy những công trình “giả cổ”, sao chép đủ thứ Đông - Tây - Kim - Cổ? Đó không phải là ý muốn của KTS mà là ý muốn của các “ông chủ” (người quản…