Bài viết

“Dồn điền đổi thửa” đất đô thị

Do phải thực hiện mục tiêu xã hội, kinh nghiệm…