Bài viết

Cục Đầu tư nước ngoài: FDI từ Nhật giảm chỉ là nhất thời

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, 3 tháng…