Bài viết

TP.HCM chính thức ban hành quy định về hệ số K

. Quy định này nhằm xác định giá đất áp dụng…